آغاز شكوهمند سال تحصيلي ۹۴ـ۹۳ مبــــــارك بـــــاد

                                                                                                                    

آدرس : تهران، خیابان فرجام، خیابان41، روبروی مخابرات حکمت شعار، خیابان 36شرقی، پلاک 4تلفن : 77891883دورنگار : 77195878رايانامه : school@omidansch.ir